Test


Gratis afhaling in Menen, gratis levering vanaf 400 euro.

Algemene voorwaarden

1. Identificatie van de ondernemer
Naam ondernemer: XtraSpace
Maatschappelijke zetel: Edgar Tinelstraat 35 8930 Menen
Afhaalpunt goederen: Egar Tinelstraat 35 8930 Menen / Oude Kortrijkstraat 59 8900 Ieper
Telefoonnummer: +32 (0) 499/14 60 92
Email: contact@xtra-space.be
BTW-ondernemingsnummer : BTW BE0561.850.130
2. Algemene voorwaarden/toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod en diensten van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de koper en verkoper.
2.2 XtraSpace behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De klant zal bijgevolg zelf dienen na te gaan of veranderingen hebben plaatsgevonden.
Het feit dat de klant de huidige voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van hun toepassing.
2.3 De koper erkent de algemene voorwaarden te kennen en automatisch goed gekeurd te hebben wanneer hij finaal de bestelling plaatst.
3. Het aanbod
3.1 Alle producten die op onze site staan en door XtraSpace worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. XtraSpace streeft ernaar de informatie op deze site steeds zo actueel mogelijk te houden, we kunnen niet garanderen dat de weergegeven informatie altijd volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal XtraSpace de informatie op onze site omtrent producten en diensten indien nodig zo vlug mogelijk aanpassen. XtraSpace behoudt zich het recht voor om, op gelijk welk moment zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren. Foto's van onze producten zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
3.2 Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Indien één van onze producten tijdelijk niet op voorraad is, wordt dit zo snel mogelijk op de internetsite vermeld. Mocht de koper intussen de goederen reeds besteld hebben, zal contact opgenomen worden met de klant. De klant kan dan opteren om af te zien van de aankoop van het desbetreffende product. In dat geval wordt de betaalde som van het product teruggestort. Indien wenselijk, kan de klant ook wachten tot het betreffende product weer in voorraad is, hij zal hiervan op de hoogte gebracht worden wanneer product terug beschikbaar is.
3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden gebeurt, wordt dit in het aanbod vermeld op onze website. De klant dient rekening te houden met deze specifieke voorwaarden.
4. Overeenkomst
4.1 Het verkoopscontract komt tot stand bij de laatste stap van de bestelprocedure. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer de koper de bestelling volledig betaald heeft. De verkoper heeft het recht om een bestelling te weigeren indien bepaalde onregelmatigheden zich voordoen. De klant wordt hiervan via e-mail op de hoogte gebracht.
4.2 De verkoper is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien deze goede grond heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege ervaringen in het verleden.
5. Prijzen
5.1 De prijzen van het aanbod zijn inclusief 21%BTW en exclusief verzendkosten. Alle goederen kunnen GRATIS worden afgehaald op bovenstaande adressen na afspraak. Eventuele verzendkosten worden met de koper besproken. Dit zijn de tarieven van Bpost ( we hanteren de prijzen tot dichtstbijzijnde Bpost punt. XtraSpace kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fotografische of typologische fouten.
5.2 Er zijn specifieke verzendtarieven voor België en Nederland. ( afhankelijk van land )
5.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur vermeld bij de specifieke aanbieding die vermeld zal staan op onze website.
5.4 Verzendingskosten van het product worden apart vermeld, wanneer de klant als verzendingsmethode "verzending door BPost" selecteert. Dit zijn prijzen die worden weergegeven tot aan het dichtstbijzijnde Bpost punt
6. Levering/afhaling/verzending en tijdstippen
6.1 De klant kan aanduiden op de bestelling of de goederen afgehaald zullen worden of mogen geleverd worden. Leveringen zullen gebeuren via BPost. De vooropgestelde termijn voor levering is 3-5 werkdagen na ontvangst van de betaling op de rekening van XtraSpace
6.2 Het afhaalpunt is gesitueerd op het adres Edgar Tinelstraat 35 8930 Menen of Oude Kortrijkstraat 59 8900 Ieper. De goederen kunnen afgehaald worden elke dag na afspraak met de verkoper.
6.3 Indien de klant verkiest om de goederen te laten leveren, wordt er een bijkomend bedrag aangerekend voor de kosten van BPost dat vermeld wordt bij de bestelling op de website.
6.4 Bij levering door BPost is de schade opgelopen aan de goederen tijdens het transport de aansprakelijkheid van BPost.Bij afhaling door de koper is de verkoper niet verantwoordelijk voor de schade van de goederen veroorzaakt door het transport.
6.5 De terbeschikkingstelling van de producten zal gebeuren na betaling van de producten of indien er cash wordt betaald bij afhaling goederen op bovenvermelde adressen.
7. Ruilen en herroepingsrecht
7.1 Volgens de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) heeft de consument het recht aan de onderneming mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
U dient ons dan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te verwittigen. Op ons algemeen mailadres, contact@xtra-space.be
Eveneens dient u het artikel terug te bezorgen binnen de 14 kalenderdagen op ons postadres ( Edgar Tinelstraat 35 8930 Menen ) .
7.2 De koper is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeuring te (laten) inspecteren. Indien er gebreken zijn, moet de klant de verkoper hiervan via e-mail zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Onverminderd de wetgeving worden klachten in verband met de kwaliteit van de producten niet aanvaard indien er sprake is van verkeerd behandelen en verder in de volgende gevallen:
1. indien er na de aflevering veranderingen in of aan het product zijn aangebracht die niet met toestemming van de verkoper of de fabrikant zijn verricht;
2. indien de koper niet kan bewijzen dat hij het product bij XtraSpace heeft gekocht;
3. indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud
5. indien de beschadiging is ontstaan door transport dat niet door de verkoper werd uitgevoerd.
6. indien de originele verpakking niet werd bij gehouden door de klant.
7.3 De verzending van goederen die worden teruggestuurd, gebeurt op kosten van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand overleg met de verkoper, worden niet aanvaard.
XtraSpace behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld is beschadigd. Wanneer uw betaling gecrediteerd moet worden, zal dit altijd binnen de veertien dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling gebeuren.
8. Klachten/geschillen met betrekking van een XtraSpace product.
8.1 Eventuele klachten moeten zo spoedig mogelijk, volledig en duidelijk omschreven worden.
8.2 De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend van de datum van ontvangst beantwoord.
8.3. In geval van bepaalde defecten dienen steeds voldoende foto's te worden bezorgd van de originele verpakking (binnen en buiten) alsook van de schade.
Het Belgische recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.
9 Garantie
Verwarmingstoestellen ( gasbranders )hebben een fabrieksgarantie van twee jaar na factuur data
Alle plooistoelen, praattafels, buffettafels enz dienen binnen de 5 dagen na ontvangst te worden opgesteld en te worden gecontroleerd. Na deze periode vervalt de fabrieksgarantie, daar er te veel invloeden van buitenaf zijn, bv. wijze en plaats van opslag, gebruiksschade …
10 Herziening van gebruiksvoorwaarden
XtraSpace is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze site aan te passen of te herzien.Indien één of meerdere van de in deze site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken. Door gebruik te maken van deze site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijnde voorwaarden kunt u kennis nemen door deze site regelmatig op te roepen.

Privacybeleid

Bescherming van persoonlijke gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een levering. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. XtraSpace zal de door u ingevulde persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Op verzoek kan u de door ons geregistreerde gegevens inzien en wijzigen.

Verzenden en retourneren

1) Verzenden:
We kunnen 3 verschillende opties voorstellen om uw bestelling te ontvangen: U kunt gratis afhalen in Menen of Ieper, elke dag van de week na afspraak. Indien u de bestelling niet kunt afhalen, wordt uw pakket verzonden met BPost. Wij werken met BPost omdat dit één van de meest betrouwbare logistieke partners in België en Nederland is. Wij rekenen enkel de kostprijs van BPost (incl. BTW) aan. De gemiddelde levertijd met BPost bedraagt 3 werkdagen. We leveren steeds in het dichtstbijzijnde Bpost-punt naar keuze (door koper op te geven) De derde optie is gratis levering. Indien u een totale bestelling van meer dan € 400 plaatst (incl. BTW), dan wordt uw pakket gratis geleverd op een afgesproken moment.

BELANGRIJK: U krijgt na verzending een bevestiging toegestuurd en u kunt de status van uw bestelling opvolgen bij BPost via een track & trace-code.

2) Retourneren:
Elke klant heeft het recht om binnen de 14 dagen het gekochte product terug te zenden. Meer informatie hierover vindt u in onze algemene voorwaarden. Indien u om welke reden dan ook ontevreden bent van uw product, kunt u altijd onze klantendienst contacteren.

Klantenservice

Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent met het geleverde product , vragen heeft over levertermijn of indien u met ons contact wenst op te nemen kunt u dit steeds via:

GSM +32 (0) 499/14 60 92
email: contact@xtra-space.be
Web: www.xtra-space.be

Wij proberen binnen de 3 werkdagen te antwoorden op elk verzoek.