Algemene voorwaarden

Algemene info en voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “XtraSpace” de verhuurder verstaan. Onder de “Huurder” wordt de andere partij verstaan, die een beroep doet op de verhuurdiensten van XtraSpace.
1.2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de Huurder. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan.
1.3 Het plaatsen van een bestelling leidt tot automatische aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Huurder.
1.4 Voordat de overeenkomst tot stand komt, wordt de integrale tekst van deze algemene voorwaarden aan de Huurder ter beschikking gesteld.
2.1 De prijzen voor de huur van het materiaal zijn geldig voor maximum 24 uur.
2.2 De door XtraSpace vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW. De levering door XtraSpace is gratis binnen de straal van 5km rond ons firma adres. Vervolgens wordt er buiten deze straal € 1,45 btw per km (1x afstand Menen tot locatie huurder) aangerekend (site google.be dient als referentie).
Elke annulering van het geheel of een gedeelte van de overeengekomen huur dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de Huurder zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 50 % op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van XtraSpace om een hogere schade te bewijzen. Indien binnen de 10 dagen voor aanvang van de huur wordt geannuleerd, bedraagt deze forfaitaire schadevergoeding 100% van het overeengekomen totaal bedrag.
4.1. De door XtraSpace vermelde levertermijnen gelden slechts bij wijze van inlichting en benadering.
4.2. Minstens 1 volwassen persoon van de organisatie (huurder) moet aanwezig zijn om te helpen bij opbouw en afbraak van de tent. Bij de afbraak van de tent zorgt de huurder dat de tent leeg en vrij is. Indien de verhuurder deze dag de tent zelf moet vrijmaken, worden deze extra kosten aangerekend aan € 40,00 ex BTW per uur/per persoon.
4.3. De werf dient door de Klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden wegens een inbreuk op dit artikel zullen worden aangerekend.
4.4. Bij een harde ondergrond (asfalt, beton of klinkers) heeft de verhuurder het recht tot het boren van gaten voor de bevestiging van tentharingen teneinde de tent vast te ankeren. De huurder is gehouden alle inlichtingen en plannen in verband met de ligging van alle ondergrondse leidingen op het vernoemde terrein, bij de respectievelijke diensten aan te vragen. Hij zal de leidingen goed zichtbaar op het terrein aanduiden voor de opbouw wordt aangevat en brengt de verhuurder hiervan op de hoogte. Schade welke aan de leidingen zou veroorzaakt worden door verzuim (in alle opzichten), valt ten laste van de huurder.
4.5. Eens het optrekken van de tent is begonnen, zal de tent niet meer worden ontmanteld teneinde deze op een andere locatie te verplaatsen. Het is dus heel belangrijk om op voorhand te zorgen dat iemand van de organisatie de juiste coördinaten weergeeft waar de tent mag opgetrokken worden. Eens de gehuurde goederen werden geplaatst worden deze niet meer verplaatst. Bij het vaststellen van het zelf verplaatsen van de goederen vervallen alle rechten van huurder tot het indienen van een klacht of op het eisen van schadevergoeding bij de verhuurder.
4.6. De verhuurder behoudt het recht om bij slechte weersomstandigheden de huurovereenkomst te annuleren.
5.1 Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen in of in de nabijheid van de tenten. Onder hittebronnen wordt verstaan (doch niet limitatief): barbecue op gas, kolen of elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke meer.
5.2 Het is de Huurder ten strengste verboden stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, opschriften, schroeven en dergelijke aan te brengen op de gehuurde artikelen. Alle schade en kosten die gepaard gaan met bovenstaande zaken zullen 100% doorgerekend worden aan de huurder.
5.3 Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven 70km/u of in geval van hevige wind of storm dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door hevige wind of storm, ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf of schade veroorzaakt aan derden, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden.
5.4 De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of aan derden uit te lenen.
6.1 De huurder zal instaan voor een gepaste brandverzekering voor de personen, dieren of goederen die zich in en rondom de gehuurde goederen bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. De aangegane verzekeringen zullen de periode van montage, stand en demontage afdekken.
6.2 De huurder is aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies of bevuiling van het ontleende materiaal, zelfs bij overmacht. Bij beschadiging, bevuiling, zullen de kosten ten bedrage van de herstellingskosten en reinigingskosten integraal doorgerekend worden aan de huurder. Indien herstel of reiniging niet meer mogelijk is, of de herstellings-en reinigingskosten de kosten van nieuw materiaal overstijgen, dan zal de verhuurder materiaal in nieuwstaat aankopen, dewelke 100% zal worden doorgerekend aan de huurder. XtraSpace zal het bedrag kunnen vorderen dat nodig is om de beschadigde zaken te herstellen, zonder dat dit bedrag mag worden verminderd op grond van vetusteit van het beschadigde goed.
6.3 Bij verlies of diefstal zullen de kosten voor aankoop van een nieuwe tent 100% worden doorgerekend aan de huurder. XtraSpace zal het bedrag kunnen vorderen dat nodig is om de verloren zaken te herstellen, zonder dat dit bedrag mag worden verminderd op grond van vetusteit van het verloren goed.
7.1 XtraSpace gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door XtraSpace steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.
7.2 Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is XtraSpace niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
7.3 Voor zover XtraSpace bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.
8.1 Indien de nakoming van een overeenkomst voor een partij bezwarender is geworden, is deze partij niettemin verplicht haar verbintenis na te komen, behoudens met inachtneming van de volgende bepalingen betreffende overmatige verzwaring. In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden - die onvoorzienbaar was op het moment van contractsluiting en die niet toerekenbaar is aan de wil van XtraSpace - tot gevolg heeft dat de uitvoering van het contract buitensporig wordt bezwaard en een onredelijke of onevenredige last voor XtraSpace met zich meebrengt, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk en te goeder trouw een billijke en redelijke aanpassing van de voorwaarden van het contract overeen te komen. Onder wijziging van economische omstandigheden worden onder meer volgende gebeurtenissen verstaan (niet-exhaustief): oorlog, uitzonderlijke weersomstandigheden (zoals extreme droogte of overstromingen), natuurrampen, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, gevallen van epidemie, pandemie of besmettelijke ziekten, mislukte oogst ingevolge extreme weersomtandigheden, plagen en ziektes, exploitatieongevallen, brand, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, hoog ziekteverzuim, elektronisch, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie, algemene of gedeeltelijke lockdown), brandstoftekorten, enz.
8.2 Aangezien de verbintenis van de klant jegens XtraSpace in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
9.1 Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar op de zetel van XtraSpace in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting contant, binnen de 10 dagen na factuurdatum.
9.2 Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 oud BW tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.
9.3 Betalingen die de Klant aan XtraSpace verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
10.1 Wie huurt gaat automatisch akkoord met gebruik van beeldmateriaal (zoals op sociale media, website, of gelijk welke vorm dan ook) van de gehuurde goederen die genomen worden door de verhuurder tijdens de duur van de huur ( opbouw, feest zelf, afbouw ), tenzij dit schriftelijk vooraf werd vermeld aan de verhuurder.
10.2 XtraSpace zal via de website en in het kader van het bestellingsproces persoonsgegevens betreffende de Klant verzamelen. De persoonsgegevens van de klant die verzameld worden zijn: naam, adres, gsm-nummer en e-mailadres. De klant geeft hierbij zijn ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.
10.3 De door de klant meegedeelde persoongegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de geldende bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving.
10.4 Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van XtraSpace.
10.5 Xtraspace neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op XtraSpace kan worden verhaald.
11.1 Alle rechten, vorderingen en belangen in de meest ruime zin inzake het auteursrecht met betrekking tot de redactie van deze algemene voorwaarden behoren uitsluitend toe tot XtraSpace en kunnen niet worden gekopieerd zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
12.1 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de andere bedingen onverlet. Indien de bedingen, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk nietig zijn, zal dit beding herleid worden tot het ruimst mogelijk geldig beding die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.
12.2 Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.